Orecchiette with sausage, rocket and tomato
Pasta / Autumn / Emma Knowles / Serves: 4 16/01/2010
Penne with kale, roast onions and gorgonzola
Pasta / Autumn / unknown / Serves: 4 25/03/2009
Spaghettini with fresh tomato sauce, chilli and saffron prawns
Pasta / Autumn / Ray McVinnie / Serves: 4 24/10/2006
Strozzapreti with pesto, green beans and potatoes
Pasta / Autumn / Andy Harris / Serves: 4 24/04/2010