Strozzapreti with pesto, green beans and potatoes
Pasta / Autumn / Andy Harris / Serves: 4 24/04/2010